Thấy bạn?Wu Lei không được mở 10 điểm để mất bóng và thua bóng.

Thấy bạn?Wu Lei không ở dưới cùng của 10 điểm mở đầu của phương Tây để mất bóng .18 Vòng tiếp tục vào