Nhìn nó?Cristiano Ronaldo đã tiếp cận khu vực hình phạt và yêu cầu Dibara chọn một cú bắn 1v2 Judi Bola trực tuyến Terbaik

Không thấy gì?Khu vực hình phạt của Cristiano Ronaldo yêu cầu Dibara nhưng đã chọn bắn 1v2 [Judi Bola trực tuyến Terbaik]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 11: