thông tư 86 bộ tài chính

Cần sớm áp dụng Thông tư 86 của Bộ Tài chính về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao